Language Access Services

Interpreter/Language Services:

Under federal law and state policy, you are entitled to language assistance including an interpreter or translation services if you cannot speak or understand English.

Please contact the court’s Language Access Coordinator for assistance:

Lenee S. Crowley
lscrowley@nola.gov
(504) 658-9708

Servicios de intérprete/lingüísticos:       

En virtud de la ley federal y la política estatal, usted tiene derecho arecibir asistencia lingüística, incluido un intérprete o servicios de traducción, si no puede hablar o entender inglés.

Comuníquese con el Coordinador de Acceso Lingüístico del tribunal para obtener ayuda:

Lenee S. Crowley
lscrowley@nola.gov
(504) 658-9708

Các Dịch vụ Thông Dịch/Ngôn ngữ:

Theo luật liên bang và chính sách của tiểu bang, bạn có quyền được hỗ trợ về ngôn ngữ bao gồm thông dịch viên hoặc các dịch vụ dịch thuật nếu bạn không thể nói hoặc không hiểu được tiếng Anh.

Vui lòng liên lạc với Điều Hợp Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ của tòa án để được giúp đỡ.

Lenee S. Crowley
lscrowley@nola.gov
(504) 658-9708